Tibet Terrier Hobbyzucht Shamba Kyi

Seit 20 Jahren

Sunya Babu Chandra Shiwa

Sunya

Chandra

Shiwa

Babu

Shamba Kyi O´Cha-ri

 

16.10.2021 BH Bestanden

19.03.2023 Obedience Beginner, 202 Punkte, Gut

30.04.2023 Obedience Beginner, 271,5 Punkte, V, Kreismeister

X´Cleo-Ronja vom Wilden Süden

 

22.10.2022 BH Bestanden

26.11.2023 Obedience Beginner, 265,5 Punkte, Vorzüglich